علوم هشتم زکریای رازی

سوالات فصل اول و دوم 

۱- تعریف کنید
الف- تغییر شیمیایی
ب- مواد خالص
ج- مواد مخلوط
د- مواد همگن
د-کاتالیزگر
۲- خالص یا ناخالص بودن موارد زیر را مشخص کنید
….الف- مس …. ب- دوغ …. ج – هوا ….     د- آجیل ….    ه‍- آب لیمو…
۳- همگن یا ناهمگن بودن مواد زیر را معین کنید
الف- هوا…. ب- نوشابه …. ج- شربت معده…. د- دوغ
۴- تغییرات زیر فیزیکی است یا شیمیایی
الف- زرد شدن برگ درخت
ب- پختن غذا
ج- پوسیدن کاغذ ….
د- تبخیر الکل …
ه‍- شکستن شیشه…
۵- کامل کنید
الف موادی که PH آنها کمتر از ۷ است …. هستند
ب- ۲۱  درصد هوا را گاز …. تشکیل داده است .
ج- ماده سوختنی و …. و …..
سه ضلع مثلث آتش هستند
۶- معادله سوختن را بنویسید

سوالات فصل سوم 

۱- تعریف کنید
الف یون
ب ایزوتوپ
ج- عدد جرمی اتم

۲- مدل اتمی بور را برای عنصر نئون Ne رسم کنید

۳- کامل کنید

الف- تعداد پروتون های هر اتم را ….. گوییم.
ب- بار الکترون ….. است
ج- نمک طعام از دو عنصر … و …. تشکیل شده است
د- طبق مدل اتمی بور در مدار دوم هر اتم حداکثر ….. قرار می‌گیرد.
ه‍- عنصر کربن سه ایزوتوپ دارد (درست -نادرست )
ی- به مجموع تعداد الکترون و پروتون در هر اتم ….. آن اتم می‌گوییم

 سوالات فصل به فصل علوم هشتم

لینک زیر را دانلود کنید

سوالات فصل به فصل علوم هشتم

نمونه سوال

لینک زیر را دانلود کنید

نمونه-سوال فصل اول علوم هشتم

لینک زیر را انتخاب کرده و در آزمون فصل اول شرکت کنید.

آزمون فصل اول علوم هشتم

لینک زیر را انتخاب کرده و در آزمون فصل دوم شرکت کنید.

آزمون فصل دوم علوم هشتم

سوالات فصل چهارم و پنجم 

۱- منظور از فعالیت غیر ارادی چیست؟ مثال بیاورید.

۲- قسمت‌های اصلی مغز را نام ببرید.

۳- وظایف مخ، مخچه و ساقه مغز را بنویسید

۴- سه وظیفه استخوان‌ها در بدن را نام ببرید.

۵- یاخته عصبی چه نام دارد؟ با رسم شکل قسمت‌های مختلف آنرا نام گذاری کنید

۶- کامل کنید

(۱) بخش مرکزی دستگاه عصبی شامل مغز و … است.

(۲) انجام اعمال ارادی جزو وظایف …. است و حفظ تعادل بدن وظیفه ….. است.

(۳) مرکـز واپایـش فعالیت‌هـای غیـر ارادی مثل تنفـس، ضربان قلب و فشار خون …….. است که به آن  گره حیات نیز گفته می‌شود.

(۴) سلول‌های بینایی در لایه ….. چشم قرار دارند.

(۵) در لایه شبکیه دو نوع یاخته مخروطی و استوانه‌ای وجود دارد ( درست – نادرست)

(۶) گیرنده‌های صوتی یاخته‌های مژه داری هستند که در بخش حلزونی گوش داخلی قراردارند (درست -نادرست)

(۷) در نوک بینی و لاله گوش غضروف وجود دارد. (درست – نادرست)

(۸) محل اتصال استخوان‌ها یه یکدیگر را ……. می‌گوییم

(۹) حرکات ارادی بدن توسط ماهیچه های اسکلتی انجام می‌شود. ( درست – نادرست )

(۱۰) حرکات دستگاه گوارش و مردمک چشم توسط ماهیچه‌های ……. انجام می‌گیرد.

(۱۱) در محل اتصال استخوان به ماهیچه …….. قرار دارد.

(۱۲) بافـت پیوندی محکمی که اسـتخوان‌ها را در محل مفصل‌های متحرک به هم وصل می‌کند، ….. نام دارد.

لینک زیر را انتخاب کرده و در آزمون فصل دوم شرکت کنید.

آزمون فصل چهارم – تنظیم عصبی

سوالات فصل ششم 

۱- کار غده لوزالمعده (پانکراس ) چیست؟

۲- کار غده هیپوفیز در بدن چیست ؟

۳- کامل کنید

(۱) هورمون رشد از غده …… ترشح می‌شود.

(۲)هورمون های غده تیروئید در تولید و ذخیره انرژی در یاخته های بدن تاثیر دارند ( درست – نادرست )

(۳) لوزالمعده با دو هورمون کاهنده قند خون انسولین و افزاینده قند خون گلوکاگون در تنظیم قند خون نقش دارد(درست -نادرست)

(۴) کار انسولین ذخیره گلوکوز بصورت گلیکوژن و کار گلوکاگون شکستن گلوکاگون به گلوکوز است ( درست- نادرست )

(۵) کار غده پاراتیروئید تنظیم کلسیم خون است (درست – نادرست)

(۶) کار غدد جنسی تولید یاخته های جنسی و ایجاد صفات ثانویه جنسی در مردان و زنان است (درست -نادرست )

(۷) غده هیپوفیز یا زیر مغزی در تنظیم کار باقی غدد بدن نقش دارد (درست – نادرست )

سوالات فصل هفتم و هشتم 

۱- کروموزوم یا فام تن چیست ؟

۲- تقسیم میتوز یا رشتمان چیست؟ و در کدام سلولها صورت می‌گیرد؟ تقسیم

۳- آیا ژن تنها عامل تعیین کننده صفات است؟

۴- روشهای تولید مثل غیر جنسی را نام ببرید

۵- تعریف کنید
الف- لقاح
ب- تقسیم میتوز (رشتمان)
ج- تقسیم میوز (کاستمان)
د- لقاح خارجی

۶- هر کدام از جانداران زیر از کدام روش تولید مثل میکنند
الف- خزه … ب- باکتری ….  ج- مخمر….  د- هیدر…..  ه‍- قارچ…

۷- کامل کنید

(۱) ژن بخشی از دنا و تعیین کننده صفات است ( درست نادرست)

(۲) یاخته های بدن ما ….. عدد فام تن دارند.

(۳) در تقسیم میتوز (رشتمان) تعداد کروموزوم ها فام تن تغییر نمی‌کند (درست – نادرست )

(۴) در تقسیم میوز یا کاستمان تعداد فام تن ها ابتدا دو برابر میشود (درست نادرست )

(۵) باکتری ها از روش …. تکثیر می‌شوند و مخمر از روش …. تولید مثل می‌کند.

سوالات فصل نهم

۱- دو سر یک لامپ رشته ای به ولتاژ ۲۰۰ ولت متصل است اگر مقاومت لامپ ۴۰۰ اهم باشد میزان جریان عبوری از لامپ چند آمپر است؟

۲- الکتروسکوپ یا برق نما چیست ؟

۳- منظور از تخلیه الکتریکی چیست ؟؟

۴- یکای کمیت های زیر را بنویسید
یکای شدت جریان …..
یکای مقاومت الکتریکی ….
یکای اختلاف پتانسیل ….

۵- کامل کنید
الف- باردار کردن یک جسم فلزی با جسم بار دار بدون تماس را القای بار الکتریکی می‌گویند (درست نادرست)

ب- بارهای هم نام همدیگر را دفع میکنند (درست نادرست )

ج- برای تشخیص باردار بودن یک جسم و تعیین نوع بار آن از وسیله ای به نام ……. استفاده می‌کنیم.

سوالات فصل دهم

۱- القای مغناطیسی چیست؟

۲- آهنربای الکتریکی چگونه کار می‌کند. و چه فرقی با آهن ربای دائمی دارد؟

۳- قدرت آهن ربای الکتریکی به چه عواملی بستگی دارد؟

۴- بطور خلاصه توضیح دهید یک موتور الکتریکی چگونه کار میکند

۵-هر چه جریان الکتریکی گذرنده از سیم پیچ بیشتر باشد خاصیت آهن ربای الکتریکی بیشتر می شود (درست نادرست)

۶- هر چه تعداد دورهای سیم پیچ در یک آهن‌ربای مغناطیسی بیشتر باشد خاصیت مغناطیسی آن بیشتر می‌شود (درست نادرست )

سوالات فصل دوازدهم و سیزدهم 

انواع سنگها و چگونگی تشکیل هر کدام را بنویسید
۲-انواع هوازدگی را نام ببرید؟
۳- عوامل موثر بر هوازدگی فیزیکی را نام ببرید
۴- چرخه سنگ را توضیح دهید

سوالات فصل چهاردهم

کسوف و خسوف چگونه رخ می‌دهند؟

قانون بازتاب نور چه می‌گوید؟

زاویه تابش و بازتابش را در یک آینه با رسم شکل نشان دهید
چه ارتباطی باهم دارند ؟
(باهم برابرند)

تصویر در آینه تخت چگونه است ؟؟

انواع آینه های کروی را بنویسید
تفاوت آنها باهم چیست؟
ویژگی تصویر در هرکدام را بنویسید
برای هر کدام یک کاربرد بنویسید.

چه زمانی شکست نور رخ می‌دهد؟؟

خودآزمایی صفحه ۱۳۸

شکست نور در منشور چگونه رخ می‌دهد؟ با رسم شکل نشان دهید

بیشترین و کمترین شکست نور مربوط کدام رنگ ها در منشور است؟؟

منظور از پاشندگی نور و طیف نوری چیست ؟؟

علوم هفتم زکریای رازی

علوم نهم زکریای رازی