علوم نهم زکریای رازی

سوالات فصل اول

 

۱-سه ویژگی فلز مس را بنویسید

۲- واکنش پذیری فلزهای طلا، مس، منیزیم و سدیم را باهم مقایسه کنید.

۳- سه کاربرد اسید سولفوریک و آمونیاک را در صنعت بنویسید.

۴- مدل اتمی بور را برای عناصر O و S  رسم کنید. ( اکسیژن، گوگرد)

۵- چرخه نیتروژن را مختصر شرح دهید.

۶- طبقه بندی عناصر در جدول تناوبی بر چه اساسی است؟

۷- با رسم مدل اتمی بور برای عناصر Cl, Mg , Si  هر یک به کدام ستون از جدول تعلق دارند؟ چرا ؟
(کلر، منیزیم، سیلیسم)

۸- کامل کنید

الف- عنصر … فلزی است که با آب و اکسیژن به شدت واکنش می‌دهد.

ب- فلز ….. در ساختار هموگلوبین خون و عناصر …. و …. در فعالیت قلب موثرند.

ج- گاز …… یک مولکول سه اتمی است که از رسیدن پرتوهای فرابنفش به زمین جلوگیری می‌کند.

د- سلولز در گروه بسپارهای   ………      است. ( طبیعی – مصنوعی)

و- مهم‌ترین بسپار مصنوعی…… است

ی- کدام‌یک واکنش پذیری بیشتری دارد؟ (سدیم- آهن)

 

۸- چرا در آزمایشگاه فلز سدیم را در نفت نگهداری می‌کنند؟

۹ – بسپار چیست؟ مثال بیاورید

۱۰- مزایا و معایب پلاستیک ها هر کدام دو مورد نام ببرید.

۱۱- دو مورد از اثرات و معایب استفاده از سوخت‌های فسیلی و افزایش کربن دی اکسید هوا را عنوان کنید.

 

دانلود کنید:

خلاصه-فصل-اول-علوم-نهم

 لینک زیر را باز کنید و در آزمون شرکت کنید

نمونه آزمون فصل اول مدرسه زکریای رازی

 

سوالات فصل دوم

 

تعریف کنید:

الف-  یون
ب-  پیوند یونی
ج- پیوند اشتراکی

 

۲- سه ویژگی مهم ترکیبات یونی و ترکیبات اشتراکی را جداگانه  ذکر کنید

۳- تفاوت‌های ترکیبات یونی و اشتراکی را بنویسید

۴- چرا محلول های یونی رسانای جریان الکتریکی هستند؟

۵ – با مدل های مولکولی و اتم‌های کربن و هیدروژن
دو ترکیب مولکولی دو کربنه بسازید

۶- نحوه تشکیل مولکول آب را با رسم ساختارهای مولکولی نشان دهید

 

۷- کامل کنید

الف- در ساختار هموگلوبین خون یون ……. وجود دارد (یون آهن Fe2+ )

ب- در یک ترکیب به ذرات با بار مثبت …… و ذرات با بار منفی ……. می‌گوییم.

ج- نمک طعام حاصل ترکیب دو یون ….. و ….. می باشد.

د- کدام گزینه یک ترکیب یونی نیست؟

الف-H2O  ب- NaCl

ر- در مولکول متان هر اتم کربن چهار پیوند اشتراکی تشکل می‌دهد (درست – نادرست)

ز- در مولکول کربن دی اکسید هر اتم اکسیژن دو پیوند اشتراکی تشکیل می‌دهد ( درست – نادرست )

ه‍- در یون کلرید سدیم اتم سدیم الکترون از دست می‌دهد و اتم کلر الکترون بدست می‌آورد ( درست – نادرست )

ی- تخم مرغ در آب نمک غوطه ور می‌شود زیرا چگالی آب نمک بیشتر از آب خالص است (درست – نادرست )

 

 

دانلود کنید

نمونه سوال فصل دوم:

نمونه سوالات فصل دوم علوم نهم

خلاصه و نکات فصل دوم:

خلاصه و نکات-فصل دوم-علوم نهم

 

لینک زیر را انتخاب کرده و در آزمون فصل دوم شرکت کنید.

آزمون فصل دوم علوم نهم مدرسه زکریای رازی

 

سوالات فصل سوم 

 

۱- در مورد چرخه کربن در طبیعت بصورت مختصر توضیح دهید.

۲-دو مورد از اثرات و معایب استفاده از سوخت‌های فسیلی و افزایش کربن دی اکسید هوا را عنوان کنید.

۳-دو مورد از معایب استفاده از پلاستیک‌ها را بنویسید.

۴- کامل کنید

الف- نفت خام مخلوطی از صدها ترکیب به نام ……… است. (جواب: هیدروکربن)

ب- در برج تقطیر اجزای نفت خام را بر اساس تفاوت در  ….. از هم جدا می‌کنند. (جواب: نقطه جوش)

ج- در صنعت کشاورزی از گاز …… برای تبدیل میوه های نارس به رسیده استفاده می‌کنند. (جواب: گاز اتن)

د- کدام ترکیب نقطه جوش بالاتری دارد؟
الف- C11H22      ب- C8H16

ه‍- در مورد هیدروکربن‌ها هر چه تعداد اتم های کربن بیشتر باشد نقطه جوش پایین‌تر است ( درست – نادرست )

ی- هرگاه گاز اتن را در یک ظرف دربسته گرما دهیم، یک تغییر شیمیایی رخ میدهد و طی آن پلاستیک تولید می‌شود ( درست – نادرست )

 

سوالات فصل چهارم 

 

۱- تعریف کنید

سرعت متوسط
بردار جابجایی
شتاب متوسط

۲- فرق مسافت پیموده شده با بردار جابجایی چیست؟

۳- یک خودرو مسیری را در ۳۰ دقیقه طی می‌کند اگر طول مسیر ۴۶ کیلومتر و بردار جابجایی ۲۴ کیلومتر باشد

الف تندی متوسط

ب- سرعت متوسط را بدست آورید.

 

۴- طول جاده بین دو شهر ۱۱۲ کیلومتر و فاصله مستقیم آنها ۸۴ کیلومتر است اگر خودرویی این فاصله را در یک ساعت طی کند

تندی متوسط و سرعت متوسط برحسب متر بر ثانیه و کیلومتر بر ساعت چقدر است ؟

۵-موتور سواری در مسیر مستقیم از حالت سکون شروع به حرکت میکند و پس از ۶ ثانیه سرعت آن ۵۴ کیلومتر بر ساعت می‌رسد

شتاب موتور سوار را پیدا کنید.

 

۶- یک ماشین مسابقه از حال سکون در عرض 10 ثانیه به سرعت 20 متر بر ثانیه می‌رسد، شتاب متوسط این ماشین چند متر بر ثانیه است؟

۷- منظور از شتاب صفر، شتاب مثبت و شتاب منفی یک متحرک چیست ؟

(جواب: اگر سرعت افزایشی باشد شتاب مثبت است و اگر سرعت کاهشی باشد شتاب منفی است و در صورتی که سرعت ثابت باشد شتاب صفر خواهد بود)

۸- در چه صورتی مسافت طی شده و اندازه جابجایی باهم برابر است ؟( جواب: در حالت حرکت روی خط مستقیم)

۹- کامل کنید

الف- یکای جابجایی ……. است (جواب: متر)

ب- یکای سرعت متوسط ……. و یکای شتاب متوسط …… است . (جواب-  سرعت: متر بر ثانیه ،    شتاب: متر بر مجذور ثانیه)

ج- اگر مسافت طی شده یک متحرک با بردار جابجایی آن باهم برابر باشند می‌گوییم این متحرک روی خط راست حرکت کرده است ( درست – نادرست )

د- اگر سرعت ثانویه یک متحرک بیشتر از سرعت اولیه آن باشد می‌گوییم شتاب آن مثبت بوده است ( درست – نادرست )

 

لینک زیر را انتخاب کرده و در آزمون فصل چهارم شرکت کنید.

آزمون فصل چهارم علوم نهم – زکریای رازی

 

سوالات فصل پنجم

 

۱- منظور از نیرو‌های متوازن چیست؟

۲-قانون اول نیوتون را بیان کنید.

(جواب: اجسام تمایل دارند که حالت اولیه خود را حفظ کنند اگر در حال سکون هستند در همان حال بمانند و اگر در حال حرکت هستند به حرکت خود ادامه دهند مگر اینکه تحت اثر نیرویی خارجی این حالت تغییر کند)

 

 

 

 

 

 

 

علوم هفتم زکریای رازی

علوم هشتم زکریای رازی

طراحی وب