نوروزتان پیروز

Nowruz
نوروز ۱۴۰۲

همه ساله بخت تو پیروز باد

شبان سیه بر تو نوروز باد

Nowruz
Nowruz

چیست نشانی آنک هست جهانی دگر

نو شدن حال‌ها رفتن این کهنه‌هاست

روز نو و شام نو باغ نو و دام نو

هر نفس اندیشه نو نوخوشی و نوغناست

نو ز کجا می‌رسد کهنه کجا می‌رود

گر نه ورای نظر عالم بی‌منتهاست

عالم چون آب جوست بسته نماید ولیک

می‌رود و می‌رسد نو نو این از کجاست

مولانای جان