ترخیص کالا سهای

آیا همه انرژی‌های تجدیدپذیر، پاک و سبز محسوب می‌شوند؟

انرژی پاک

انرژی پاک

فن آوری های مختلف تولید انرژی نیز مثل همه راهکارهای فنی دارای مزایا و معایبی هستند.

چرخه تولید انرژی آثار متعدد و مخربی بر طبیعت می گذارد که از میان این آثار می‌توان به تولید گازهای گلخانه‌ای منجر به گرمایش_زمین، مصرف و آلوده کردن آب، و همچنین تخریب زمین و زیست بوم اشاره کرد.

نمودار فوق، میزان “مجموع ردپای نسبی (RAF)” ده انرژی مختلف را بر اساس ردپای کربن، ردپای آب، ردپای اکولوژیک (زمین) و هزینه اقتصادی آنها در طول چرخه تولید نشان می‌دهد.

طبق این نمودار، برخی انرژی های تجدید پذیر مانند انرژی برق‌آبی و انرژی زیستی (بیو_انرژی) را به خاطر آثار مخرب زیست محیطی نمی‌توان جزو انرژی‌های پاک محسوب کرد.

منبع نمودار: مقاله ریستیچ و همکاران (2019)

https://tinyurl.com/y3rq6hh9

آیا تحریم‌های بین‌المللی بر محیط زیست ایران اثر گذاشته است؟

اشتراک گذاری

Exit mobile version