• ترخیص کالا
  • sahhay
  • sahay

Services

im&ex

صادرات و واردات

صادرات کالا و بازاریابی با بهترین شرایط و واردات کالا از مرحله خرید تا تحویل به مشتری

meeting

مشاوره در امور گمرکی

تخصص سالها تجربه و علم و آگاهی در زمینه امور گمرکی

clearance

ترخیص کالا

ترخیص کالا از کلیه گمرکات کشور در کمترین زمان

transit

ترانزیت کالا

ترانزیت داخلی و خارجی کالا

Customs rules

مقررات صادرات و واردات

ماده شماره یک

توضيحات كامل : مقررات صادرات و واردات كالا و انجام خدمات مربوطه نسبت به كليه صادركنندگان ، واردكنندگان و نيز آنهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است بموجب اين قانون تعيين و كليه قوانين مغاير با آن لغو مي گردد

ماده شماره دو

توضيحات كامل: كالاهاي صادراتي و وارداتي به سه گروه زير تقسيم مي شوند

كالاي مجاز : كالايي است كه صدور يا ورود آن با رعايت ضوابط، نياز به كسب مجوز ندارد

لیست کالا های مشمول استاندارد اجباری سال 1393

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎي وارداﺗﯽ ﻣﺸﻤﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺟﺒﺎري ﻗﺎﻧﻮن 6 ذﯾﻞ ﻣﺎده 2 ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ ، ﻣﻔﺎد ﺗﺒﺼﺮه 1389/3/5 در اﺟﺮاي ﻣﻔﺎد ﻣﺎده 2 و3 ﻗﺎﻧﻮن ارﺗﻘﺎء ﮐﯿﻔﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدرو و ﺳﺎﯾﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺻﻨﻌﺘﯽ داﺧﻠﯽ ﻣﺼﻮب و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮراﯾﻌﺎﻟﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ، ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ ، ﺧﻮدروﻫﺎ ، ﻗﻄﻌﺎت 1371اﺻﻼح ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﯾﺮان

مقررات صادرات و واردات

مقررات صادرات و واردات

استاندارد اجباری

لیست کالا های مشمول استاندارد اجباری سال 1393

قوانین امور گمركي

قوانین امور گمركي

لیست استاندار یک

لیست استاندار یک

لیست استاندار دو

لیست استاندار دو

لیست استاندار سه

لیست استاندار سه

بیشتر

Related organizations

  • Standard Iran
  • Iran Chamber of Commerce, Industries, Mines & Agriculture
  • Trade Promotion Organization of Iran
  • The Islamic Republic of Iran Customs Administration
  •  Central Bank of the Islamic Republic of Iran