صادرات و واردات

Import

صادرات کالا و بازاریابی با بهترین شرایط و واردات کالا از مرحله خرید تا تحویل به مشتری

جزئیات

مشاوره در امور گمرکی

Doing Customs affairs

تخصص سالها تجربه و علم و آگاهی در زمینه امور گمرکی

جزئیات

ترخیص کالا

ترخیص کالا

ترخیص کالا از کلیه گمرکات کشور در کمترین زمان

جزئیات

صادرات و واردات - ترخیص کالا- مجوز بازرگانی

مشاوره تخصصی امور گمرکی

ترخیص کالا و انجام تشریفات گمرکی

واردات کالا از ثبت و سفارش تا ترخیص

ثبت و سفارش و اخذ مجوزهای ورود کالا

ترخیص کالا از گمرکات تهران در کمترین زمان با کمترین هزینه

مقررات صادرات و واردات

ماده شماره یک

توضيحات كامل : مقررات صادرات و واردات كالا و انجام خدمات مربوطه نسبت به كليه صادركنندگان ، واردكنندگان و نيز آنهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است بموجب اين قانون تعيين و كليه قوانين مغاير با آن لغو مي گردد

ماده شماره دو

توضيحات كامل: كالاهاي صادراتي و وارداتي به سه گروه زير تقسيم مي شوند

كالاي مجاز : كالايي است كه صدور يا ورود آن با رعايت ضوابط، نياز به كسب مجوز ندارد

دانلود ادامه مقررات صادرات و واردات

 

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎي وارداﺗﯽ ﻣﺸﻤﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺟﺒﺎري ﻗﺎﻧﻮن 6 ذﯾﻞ ﻣﺎده 2 ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ ، ﻣﻔﺎد ﺗﺒﺼﺮه 1389/3/5 در اﺟﺮاي ﻣﻔﺎد ﻣﺎده 2 و3 ﻗﺎﻧﻮن ارﺗﻘﺎء ﮐﯿﻔﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدرو و ﺳﺎﯾﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺻﻨﻌﺘﯽ داﺧﻠﯽ ﻣﺼﻮب و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮراﯾﻌﺎﻟﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ، ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ ، ﺧﻮدروﻫﺎ ، ﻗﻄﻌﺎت 1371اﺻﻼح ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﯾﺮان

بیشتر ... دانلود ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎي وارداﺗﯽ ﻣﺸﻤﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد

 

صادرات ، واردات ، ترخیص ، مشاوره در امور گمرکی ، ترانزیت ، ثبت سفارش بازرگانی