علوم هفتم زکریای رازی

سوالات بخش اول 

 

اندازه‌گیری در علوم و ابزارهای آن

به سوالات زیر پاسخ دهید

۱ _ تبدیل علم به عمل را ….. گوییم

۲ _ تعریف کنید:
جرم:
وزن:
چگالی:

۳_ یکای کمیت های جرم، وزن، چگالی، طول، حجم و زمان را بنویسید.

الف- جرم ….. ب- وزن …… ج- چگالی …. د- طول …..
ه‍- حجم ….

۴- اینکه جسمی در آب فرو رود یا روی آب شناور بماند به کمیتی به نام …… بستگی دارد.

۵- بهترین راه درستی یا نادرستی یک پیش بینی طراحی آزمایش و بررسی نتایج آن است . ( درست – نادرست )

۶-  دقت در اندازه گیری به چه مواردی بستگی دارد ؟

۷- خود را بیازمایید و فعالیت صفحه ۱۰ کتاب را انجام دهید

 

لینک زیر را باز کنید و در آزمون بخش اول شرکت کنید

آزمون بخش اول علوم هفتم مدرسه زکریای رازی

 

 سوالات فصل سوم و چهارم – اتم‌ها – مواد پیرامون ما

 

۱- تعریف کنید
الف-اتم

ب- عنصر

ج- ترکیب

د- آلیاژ

۲- جاهای خالی را پر کنید

مولکول آب از اتم های …. و …. تشکیل شده است
مولکول دی اکسید کربن از اتم های …. و …. تشکیل شده است
اتم ها از ذرات …. و …. و …. تشکیل شده‌اند

3- سه ماده که از نفت خام بدست می‌آید نام ببرید.

4- ویژگی‌های فلز مس را بنویسید

5-  آیا چگالی فلزها با هم برابر است؟

6- مواد زیر را برجسب چگالی آنها از کمتر به بیشتر مرتب کنید

آب – چوب – آلومینیوم – فولاد – هوا – طلا-

 

7- در ساخت وسایل ریز از چه موادی استفاده می‌شود؟ چرا؟

الف- کلاه ایمنی

ب- راکت تنیس

ج- کلاه ایمنی

 

8-  الف- فولاد زنگ نزن از ترکیب فلزهای ….. و …. و … بدست می آید
ب- چدن از ترکیب …. و …. بدست آمده است .

 

لینک زیر را باز کنید و در آزمون فصل سوم شرکت کنید.

آزمون فصل سوم علوم هفتم

لینک زیر را باز کنید و در آزمون فصل چهارم شرکت کنید.

آزمون فصل چهارم علوم هفتم

 

سوالات فصل پنجم و ششم 

 

۱- مراحل تولید آهن از سنگ معدن را بنویسید
۲- دو مورد از مزایا و معایب بهره برداری از یک معدن در محل نزدیک به زندگی خود را بنویسید
۳- سه راه برای محافظت از منابع طبیعی پیشنهاد دهید
۴- مهم ترین منابع آلودگی رودخانه ها کدامند و چه مشکلاتی ایجاد می کنند

5- مزایا و معایب ساخت یک سد را بنویسید
6- سه مورد اهمیت دریاچه ها را نام ببرید
7- چرخه آب را مختصر توضیح دهید
8- کامل کنید
الف- ظروف چینی را از …… و شیشه را از ….. می‌سازند
ب- بیش از …. درصد زمین را از فراگرفته است
ج- به مجموعه آب های موجود در اتمسفر سطح و درون زمین ……. می‌گوییم.
د- آب کره شامل …. و … و…. می‌باشد
ه‍-  حدود ۹۷ درصد آب کره را …. تشکیل داده اند
ی- جزر و مد در اثر ….. بوجود می آید و به بالا آمدن آب دریا … گفته می‌شود.

 

 

 

 

علوم هشتم زکریای رازی

علوم نهم زکریای رازی