درباره

  • انجام کلیه تشریفات گمرکی مربوط به واردات کالا از مرحله ثبت سفارش تا ترخیص در کلیه گمرکات کشور
  • قبول سفارش خرید کالاهای تجاری و صنعتی از چین
  • ثبت سفارش و اخذ مجوزهای مورد نیاز ترخیص
  • مشاوره درخصوص امور گمرکی
  • اخذ مجوزها و تاییدیه های لازم جهت گشایش و ترخیص کالا از وزارتخانه ها و سازمانهای مربوطه
  • ترانزیت و حمل و نقل کالا
  • بازاریابی جهت صادرات کالا و نیز انجام صادرات به نام مشتری
  • بازرسی کالای خریداری شده در مبدا
  • انجام تشریفات گمرکی کالاهای تجاری و غیر تجاری از گمرکات هوایی