علوم هشتم زکریای رازی

سوالات فصل اول و دوم 

۱- تعریف کنید
الف- تغییر شیمیایی
ب- مواد خالص
ج- مواد مخلوط
د- مواد همگن
د-کاتالیزگر
۲- خالص یا ناخالص بودن موارد زیر را مشخص کنید
….الف- مس …. ب- دوغ …. ج – هوا ….     د- آجیل ….    ه‍- آب لیمو…
۳- همگن یا ناهمگن بودن مواد زیر را معین کنید
الف- هوا…. ب- نوشابه …. ج- شربت معده…. د- دوغ
۴- تغییرات زیر فیزیکی است یا شیمیایی
الف- زرد شدن برگ درخت
ب- پختن غذا
ج- پوسیدن کاغذ ….
د- تبخیر الکل …
ه‍- شکستن شیشه…
۵- کامل کنید
الف موادی که PH آنها کمتر از ۷ است …. هستند
ب- ۲۱  درصد هوا را گاز …. تشکیل داده است .
ج- ماده سوختنی و …. و …..
سه ضلع مثلث آتش هستند
۶- معادله سوختن را بنویسید

 

سوالات فصل سوم 

 

۱- تعریف کنید
الف یون
ب ایزوتوپ
ج- عدد جرمی اتم

۲- مدل اتمی بور را برای عنصر نئون Ne رسم کنید

۳- کامل کنید

الف- تعداد پروتون های هر اتم را ….. گوییم.
ب- بار الکترون ….. است
ج- نمک طعام از دو عنصر … و …. تشکیل شده است
د- طبق مدل اتمی بور در مدار دوم هر اتم حداکثر ….. قرار می‌گیرد.
ه‍- عنصر کربن سه ایزوتوپ دارد (درست -نادرست )
ی- به مجموع تعداد الکترون و پروتون در هر اتم ….. آن اتم می‌گوییم

 سوالات فصل به فصل علوم هشتم

لینک زیر را دانلود کنید

سوالات فصل به فصل علوم هشتم

 

نمونه سوال

لینک زیر را دانلود کنید

نمونه-سوال فصل اول علوم هشتم

 

 

لینک زیر را انتخاب کرده و در آزمون فصل اول شرکت کنید.

آزمون فصل اول علوم هشتم

 

لینک زیر را انتخاب کرده و در آزمون فصل دوم شرکت کنید.

آزمون فصل دوم علوم هشتم

 

سوالات فصل چهارم و پنجم 

 

۱- منظور از فعالیت غیر ارادی چیست؟ مثال بیاورید.

۲- قسمت‌های اصلی مغز را نام ببرید.

۳- وظایف مخ، مخچه و ساقه مغز را بنویسید

۴- سه وظیفه استخوان‌ها در بدن را نام ببرید.

۵- یاخته عصبی چه نام دارد؟ با رسم شکل قسمت‌های مختلف آنرا نام گذاری کنید

۶- کامل کنید

(۱) بخش مرکزی دستگاه عصبی شامل مغز و … است.

(۲) انجام اعمال ارادی جزو وظایف …. است و حفظ تعادل بدن وظیفه ….. است.

(۳) مرکـز واپایـش فعالیت‌هـای غیـر ارادی مثل تنفـس، ضربان قلب و فشار خون …….. است که به آن  گره حیات نیز گفته می‌شود.

(۴) سلول‌های بینایی در لایه ….. چشم قرار دارند.

(۵) در لایه شبکیه دو نوع یاخته مخروطی و استوانه‌ای وجود دارد ( درست – نادرست)

(۶) گیرنده‌های صوتی یاخته‌های مژه داری هستند که در بخش حلزونی گوش داخلی قراردارند (درست -نادرست)

(۷) در نوک بینی و لاله گوش غضروف وجود دارد. (درست – نادرست)

(۸) محل اتصال استخوان‌ها یه یکدیگر را ……. می‌گوییم

(۹) حرکات ارادی بدن توسط ماهیچه های اسکلتی انجام می‌شود. ( درست – نادرست )

(۱۰) حرکات دستگاه گوارش و مردمک چشم توسط ماهیچه‌های ……. انجام می‌گیرد.

(۱۱) در محل اتصال استخوان به ماهیچه …….. قرار دارد.

(۱۲) بافـت پیوندی محکمی که اسـتخوانها را در محل مفصل‌های متحرک به هم وصل می‌کند، ….. نام دارد.

 

لینک زیر را انتخاب کرده و در آزمون فصل دوم شرکت کنید.

آزمون فصل چهارم – تنظیم عصبی

 

 

 

 

 

علوم هفتم زکریای رازی

علوم نهم زکریای رازی