علوم نهم زکریای رازی

سوالات فصل اول

۱-سه ویژگی فلز مس را بنویسید

۲- واکنش پذیری فلزهای طلا، مس، منیزیم و سدیم را باهم مقایسه کنید.

۳- سه کاربرد اسید سولفوریک و آمونیاک را در صنعت بنویسید.

۴- مدل اتمی بور را برای عناصر O و S  رسم کنید. ( اکسیژن، گوگرد)

۵- چرخه نیتروژن را مختصر شرح دهید.

۶- طبقه بندی عناصر در جدول تناوبی بر چه اساسی است؟

۷- با رسم مدل اتمی بور برای عناصر Cl, Mg , Si  هر یک به کدام ستون از جدول تعلق دارند؟ چرا ؟
(کلر، منیزیم، سیلیسم)

۸- کامل کنید

الف- عنصر … فلزی است که با آب و اکسیژن به شدت واکنش می‌دهد.

ب- فلز ….. در ساختار هموگلوبین خون و عناصر …. و …. در فعالیت قلب موثرند.

ج- گاز …… یک مولکول سه اتمی است که از رسیدن پرتوهای فرابنفش به زمین جلوگیری می‌کند.

د- سلولز در گروه بسپارهای   ………      است. ( طبیعی – مصنوعی)

و- مهم‌ترین بسپار مصنوعی…… است

ی- کدام‌یک واکنش پذیری بیشتری دارد؟ (سدیم- آهن)

۸- چرا در آزمایشگاه فلز سدیم را در نفت نگهداری می‌کنند؟

۹ – بسپار چیست؟ مثال بیاورید

۱۰- مزایا و معایب پلاستیک ها هر کدام دو مورد نام ببرید.

۱۱- دو مورد از اثرات و معایب استفاده از سوخت‌های فسیلی و افزایش کربن دی اکسید هوا را عنوان کنید.

دانلود کنید:

خلاصه-فصل-اول-علوم-نهم

 لینک زیر را باز کنید و در آزمون شرکت کنید

نمونه آزمون فصل اول مدرسه زکریای رازی

سوالات فصل دوم

تعریف کنید:

الف-  یون
ب-  پیوند یونی
ج- پیوند اشتراکی

۲- سه ویژگی مهم ترکیبات یونی و ترکیبات اشتراکی را جداگانه  ذکر کنید

۳- تفاوت‌های ترکیبات یونی و اشتراکی را بنویسید

۴- چرا محلول های یونی رسانای جریان الکتریکی هستند؟

۵ – با مدل های مولکولی و اتم‌های کربن و هیدروژن
دو ترکیب مولکولی دو کربنه بسازید

۶- نحوه تشکیل مولکول آب را با رسم ساختارهای مولکولی نشان دهید

۷- کامل کنید

الف- در ساختار هموگلوبین خون یون ……. وجود دارد (یون آهن Fe2+ )

ب- در یک ترکیب به ذرات با بار مثبت …… و ذرات با بار منفی ……. می‌گوییم.

ج- نمک طعام حاصل ترکیب دو یون ….. و ….. می باشد.

د- کدام گزینه یک ترکیب یونی نیست؟

الف-H2O  ب- NaCl

ر- در مولکول متان هر اتم کربن چهار پیوند اشتراکی تشکل می‌دهد (درست – نادرست)

ز- در مولکول کربن دی اکسید هر اتم اکسیژن دو پیوند اشتراکی تشکیل می‌دهد ( درست – نادرست )

ه‍- در یون کلرید سدیم اتم سدیم الکترون از دست می‌دهد و اتم کلر الکترون بدست می‌آورد ( درست – نادرست )

ی- تخم مرغ در آب نمک غوطه ور می‌شود زیرا چگالی آب نمک بیشتر از آب خالص است (درست – نادرست )

دانلود کنید

نمونه سوال فصل دوم:

نمونه سوالات فصل دوم علوم نهم

خلاصه و نکات فصل دوم:

خلاصه و نکات-فصل دوم-علوم نهم

لینک زیر را انتخاب کرده و در آزمون فصل دوم شرکت کنید.

آزمون فصل دوم علوم نهم مدرسه زکریای رازی

سوالات فصل سوم 

۱- در مورد چرخه کربن در طبیعت بصورت مختصر توضیح دهید.

۲-دو مورد از اثرات و معایب استفاده از سوخت‌های فسیلی و افزایش کربن دی اکسید هوا را عنوان کنید.

۳-دو مورد از معایب استفاده از پلاستیک‌ها را بنویسید.

۴- کامل کنید

الف- نفت خام مخلوطی از صدها ترکیب به نام ……… است. (جواب: هیدروکربن)

ب- در برج تقطیر اجزای نفت خام را بر اساس تفاوت در  ….. از هم جدا می‌کنند. (جواب: نقطه جوش)

ج- در صنعت کشاورزی از گاز …… برای تبدیل میوه های نارس به رسیده استفاده می‌کنند. (جواب: گاز اتن)

د- کدام ترکیب نقطه جوش بالاتری دارد؟
الف- C11H22      ب- C8H16

ه‍- در مورد هیدروکربن‌ها هر چه تعداد اتم های کربن بیشتر باشد نقطه جوش پایین‌تر است ( درست – نادرست )

ی- هرگاه گاز اتن را در یک ظرف دربسته گرما دهیم، یک تغییر شیمیایی رخ میدهد و طی آن پلاستیک تولید می‌شود ( درست – نادرست )

سوالات فصل چهارم 

۱- تعریف کنید

سرعت متوسط
بردار جابجایی
شتاب متوسط

۲- فرق مسافت پیموده شده با بردار جابجایی چیست؟

۳- یک خودرو مسیری را در ۳۰ دقیقه طی می‌کند اگر طول مسیر ۴۶ کیلومتر و بردار جابجایی ۲۴ کیلومتر باشد

الف تندی متوسط

ب- سرعت متوسط را بدست آورید.

۴- طول جاده بین دو شهر ۱۱۲ کیلومتر و فاصله مستقیم آنها ۸۴ کیلومتر است اگر خودرویی این فاصله را در یک ساعت طی کند

تندی متوسط و سرعت متوسط برحسب متر بر ثانیه و کیلومتر بر ساعت چقدر است ؟

۵-موتور سواری در مسیر مستقیم از حالت سکون شروع به حرکت میکند و پس از ۶ ثانیه سرعت آن ۵۴ کیلومتر بر ساعت می‌رسد

شتاب موتور سوار را پیدا کنید.

۶- یک ماشین مسابقه از حال سکون در عرض 10 ثانیه به سرعت 20 متر بر ثانیه می‌رسد، شتاب متوسط این ماشین چند متر بر ثانیه است؟

۷- منظور از شتاب صفر، شتاب مثبت و شتاب منفی یک متحرک چیست ؟

(جواب: اگر سرعت افزایشی باشد شتاب مثبت است و اگر سرعت کاهشی باشد شتاب منفی است و در صورتی که سرعت ثابت باشد شتاب صفر خواهد بود)

۸- در چه صورتی مسافت طی شده و اندازه جابجایی باهم برابر است ؟( جواب: در حالت حرکت روی خط مستقیم)

۹- کامل کنید

الف- یکای جابجایی ……. است (جواب: متر)

ب- یکای سرعت متوسط ……. و یکای شتاب متوسط …… است . (جواب-  سرعت: متر بر ثانیه ،    شتاب: متر بر مجذور ثانیه)

ج- اگر مسافت طی شده یک متحرک با بردار جابجایی آن باهم برابر باشند می‌گوییم این متحرک روی خط راست حرکت کرده است ( درست – نادرست )

د- اگر سرعت ثانویه یک متحرک بیشتر از سرعت اولیه آن باشد می‌گوییم شتاب آن مثبت بوده است ( درست – نادرست )

لینک زیر را انتخاب کرده و در آزمون فصل چهارم شرکت کنید.

آزمون فصل چهارم علوم نهم – زکریای رازی

سوالات فصل پنجم

۱- منظور از نیرو‌های متوازن چیست؟

۲-قانون اول نیوتون را بیان کنید.

(جواب: اجسام تمایل دارند که حالت اولیه خود را حفظ کنند اگر در حال سکون هستند در همان حال بمانند و اگر در حال حرکت هستند به حرکت خود ادامه دهند مگر اینکه تحت اثر نیرویی خارجی این حالت تغییر کند)

سوالات فصل ششم علوم نهم

۱- شواهدی که نشان میدهد که قاره ها در گذشته به هم متصل بوده و سپس نسبت به هم جابجا شده اند را بنویسید (سه مورد)

۲- نظریه زمین ساخت ورقه‌ای چه می‌گوید ؟

۳- حرکت ورقه های سنگ کره و برخورد آنها باهم سبب بروز چه پدیده های می‌شود ؟

۴- سونامی چیست ؟ گسل کدام است ؟

۵- ورقه اقیانوسی چگالی بیشتری نسبت به ورقه قاره ای دارد (درست – نادرست)

۶- در اثر برخورد ورقه عربستان با ورقه ایران ….. بوجود آمده است .

سوالات فصل هشتم علوم نهم

۱-فشار به دو عامل …. و سطح بستگی دارد

۲-چرا ابعاد پنجره هواپیما را کوچک می‌سازند ؟

۳-چرا پونز با کمی تلاش درون چوب یا دیوار فرو میرود؟

۴- در نیروی برابر هر چه سطح بیشتر باشد فشار وارد بر سطح  ….   (بیشتر-کمتر)است و هر چه سطح کوچکتر باشد فشار وارده ….. (بیشتر- کمتر) خواهد بود.

۵- یکای فشار ……. است که هم ارز با یک نیوتون بر مترمربع است
جواب : پاسکال

۶- اصل پاسکال در مورد فشار در مایعات را بیان کنید و یک مثال عنوان کنید که این اصل در آن بکار گرفته شده است؟

سوالات فصل نهم 

۱- منظور از ماشین ساده چیست چند مثال بیاورید

۲-گشتاور نیرو چیست و به چه عواملی بستگی دارد

۳-چرا با آچار بلندتر میتوان یک مهره محکم را راحت تر باز کرد

۴-تعریف کنید
گشتاور نیرو
مزیت مکانیکی

۵- چرا در مناطق کوهستانی قسمتی از جاده را به صورت پیچ‌دار می‌سازند؟

۶- در شکل زیر پسری به وزن ۲۰۰ نیوتون در فاصله ۲ متری از تکیه گاه یک الاکلنگ قرار دارد اگر پدر وی ۸۰۰ نیوتون وزن داشته باشد در چه فاصله ای از تکیه گاه بنشیند تا الاکلنگ در تعادل باشند

سوالات فصل دهم

۱- تعریف کنید

الف- سال نوری

ب- واحد نجومی

ج- سیاره

د- قمر

۲- سیارات منظومه شمسی به دو دسته تقسیم میشوند نام ببرید
۳- کامل کنید

الف- انرژی خورشید از تبدیل هیدروژن به هلیم نشأت میگیرد ( درست نادرست )

ب- مشتری جزو سیارات درونی است (درست – نادرست )

ج- نور فاصله خورشید تا زمین را در مدت زمان ….. طی میکند

د- فاصله نزدیک ترین ستاره پس از خورشید با زمین حدود ۴.۲۸ سال نوری است (درست – نادرست )

سوالات فصل یازدهم

۱- پنج سلسله اصلی جانداران عبارتند از : ۱- جانوران ۲- گیاهان ۳-…… ۴- ……. ۵- ……

۲- جانداران هوهسته ای یا یوکاریوت جاندارانی هستند که ماده وراثتی درون هسته تشکیل می‌شود (مانند گیاهان جانوران ) و جانداران پیش هسته‌ای یا پروکاریوت جاندارانی هستند که ماده وراثتی درون پوششی قرار نمی‌گیرد و هسته تشکیل نمی‌شود (مانند باکتری‌ها )

۳- باکتری ها دیواره یاخته ای دارند و هسته ندارند لذا جزو جانداران ….. می‌باشند الف یوکاریوت ب- پروکاریوت

۴-جلبگ ها جزو گروه ….. هستند الف- آغازیان ب- گیاهان

۵- قارچ ها جزو سلسله گیاهان هستند ( درست- نادرست )

۶- چه ویژگی از ویروس ها آنها را شبیه جانداران کرده است ؟

 ‌چند سوال فصل ماشین‌ها

1 – از بین کلمات داخل کادر ، کلمه مناسب برای هر
جمله را انتخاب کنید .
ماشین ساده –  اهرم –  الا کلنگ – قرقره – ورودی – بازوی مقاوم – خروجی – گشتاور نیرو – بازوی محرک
الف- همه آن چیز هایی که انجام می دهیم تا ماشین کار کند را …………ماشین و چیزهایی که ماشین برای ما انجام می دهد را ………. آن می گویند .
ب- هر ماشین پیچیده ای می تواند از اجزای ساده تری به نام …………………. تشکیل شده باشد .
ج- اثر چرخانندگی نیرو را ……………… می گوییم .
د- ساده ترین شکل اهرم ، ……….. است .
ه-  در حالت تعادل اهرم ،  هرچه ……….. بزرگ تر باشد ، برای جابه جا کردن
جسم سنگین  ، به نیروی  محرک کم تری  نیاز داریم .
و- هر …………….. محوری دارد که حول آن می تواند آزادانه بچرخد .

2 – دو نمونه از کاربرد ماشین  ها نام ببرید که ما انسان ها قادر به انجام آن ها نیستیم .

3– ورودی و خروجی ماشین های زیر را بنویسید .
الف- اتوبوس
ب- پنکه و لباسشویی
ج –پارو زدن قایق

4 – الف – ورودی و خروجی دوچرخه را هنگام دوچرخه سواری بنویسید .
ب- در ساخت دوچرخه از چه ماشین های ساده ای استفاده شده ا ست ؟ ( چهار مورد نام ببرید )

5 – نام هر کدام از ماشین های ساده زیر را بنویسید .

6 – الف – گشتاور نیرو چیست ؟
ب- دو عامل مؤثر بر گشتاور نیرو را بنویسید .
ج- یکای گشتاور نیرو را بنویسید .

7 – آزمایشی طراحی کنید که نشان دهد اندازه نیرو  و فاصله نیرو تا محور چرخش ، بر گشتاور نیرو اثر دارد .

8 – با توجه به شکل به سؤالات پاسخ دهید :
الف – اندازه گشتاور نیرو را حساب کنید .
ب- اگر از آچار بلند تری استفاده گردد ، آیا مهره را می توان آسان تر باز کرد یا سخت تر ؟ چرا ؟

9 – الف – منظور از گشتاور نیروی ساعتگرد و گشتاور نیروی پادساعتگرد چیست ؟
ب- در چه حالتی این دو گشتاور با هم برابرند ؟

10 – الف – در شکل زیر ، پدر و پسر در حال تعادل اند . وزن پسر را حساب کنید .
ب- گشتاور کدام یک ساعتگرد و کدام پاد ساعتگرد است ؟

11- اهرم   روبرو در حال تعادل است . اگر نیروی  F1 برابر  30N  باشد ،نیروی   F2   چند نیوتون است ؟

12 – موارد زیر را تعریف کنید و محل آن ها را روی شکل مشخص کنید .
الف – نیروی محرک ( F1 )
ب- نیروی مقاوم (  F2  )
ج- بازوی محرک ( d1 )
د- بازوی مقاوم (  d2 )

13 – در شکل زیر ، اهرم در حالت تعادل است . مزیت مکانیکی اهرم را از دو روش حساب کنید  .

14 – اگر مزیت مکانیکی یک اهرم 4 و نیروی مقاوم 900 نیوتون باشد ، اندازه نیروی محرک چقدر باشد تا دستگاه درحالت تعادل باقی بماند ؟

15 – الف – ماشین های زیر نمونه هایی از اهرم ها  می باشند . محل نیروی محرک   ( F1 )  و نیروی مقاوم  (  F2  ) و تکیه گاه را روی آن ها مشخص کنید .
ب- هر کدام از اهرم های زیر ، با کدام یک از شکل های بالا مطابقت دارد ؟

16 – نام هر کدام از قرقره های زیر و مزیت مکانیکی آن ها را بنویسید .

17 –  با توجه به شکل زیر ، اگر طناب توسط شخص به اندازه 1.2متر کشیده شود :
الف – کار نیروی محرک  چند ژول است ؟
ب- جابه جایی وزنه چقدر خواهد بود ؟

18 – الف- چگونگی کارکرد چرخ دنده ها به چه عاملی بستگی دارد ؟
ب-  از چرخ دنده ها چه استفاده هایی می کنند ؟
ج- چرخ دنده ها در خودرو چه کاربردی دارند ؟

19 – الف – سطح شیبدار چگونه به ما کمک می کند ؟
ب-  مهران با نیروی محرک 200 نیوتون ، جسمی به وزن 1200  نیوتون  را روی سطح شیبدار بالا می برد . مزیت مکانیکی این سطح شیبدار را حساب کنید .

20 – چرا در مناطق کوهستانی ، قسمتی از جاده ها را  به صورت پیچ های شیبدار می سازند ؟

21– اگر مزیت مکانیکی یک ماشین 8 باشد . با نیروی محرک 400 نیوتونی ، چه وزنه ای ( نیروی مقاوم ) را می تواند جابه جا کند ؟
الف –  3200N
ب-  50N
ج-   320N
د-  500N

22- در یک اهرم ، اندازه بازوی محرک 2.4  متر و بازوی مقاوم  0.8 متر است . مزیت مکانیکی این اهرم چقدر است ؟
الف –   2
ب- 8
ج- 3
د- 24

چند مورد از موارد زیر درست است؟
۱،،وقتی می گوییم مزیت مکانیکی ماشینی برابر 3 است یعنی ماشین نیروی ما را 9 برابر می کند.
۲،،مزیت مکانیکی قرقره ثابت همواره یک است.
۳،،در فرغون نیروی مقاوم بین تکیه گاه و نیروی محرک قرار دارد.
۴،،فرغون و الاکلنگ هر دو اهرم نوع سوم هستند.
۵،،با کمتر شدن زاویه سطح شیب دار مزیت مکانیکی آن کمتر می شود.

پاسخ: 2 مورد
۱..نادرست
ماشینی با مزیت مکانیکی 3 نیروی ما را 3 برابر می کند.
۲..درست.

۳..درست.

۴..نادرست:
فرغون اهرم نوع دوم و الاکلنگ اهرم نوع اول می باشد.
۵..نادرست:

هرگاه زاویه سطح شیب دار کمتر شود مزیت مکانیکی آن بیشتر می شود.

سوالات فصل دوازدهم 

۱- در گیاهان تعریف کنید
آوند چوبی
آوند آبکش
شیره خام
شیره پرورده

۲- مولکول های کربوهیدرات در قسمت های سبز گیاه مانند برگ‌ها ساخته می‌شوند. (درست – نادرست)

۳- سرخس ها جزو گیاهان آوند دار و خزه ها جزو گیاهان بدون آوند هستند( درست – نادرست )

۴- چهار فایده گیاهان در زندگی ما را بنویسید

سوالات فصل پانزدهم

۱- بوم سازگان یا اکوسیستم را تعریف کنید و مثال بیاورید

۲- دو نمونه زنجیره غذایی در بین جانداران را مثال بزنید

۳- سه رابطه بین جانداران در هر بوم سازگان را بنویسید
۱- همزیستی ۲- …. ۳- ….

۴- سه نوع همزیستی بین جانداران عبارتند از:
۱- همسفرگی ۲- ….. و  ۳- …

۵- گلسنگ رابطه همزیستی قارچ و …. است.

۶- از هر کدام از ارتباطهای زیر بین جانداران یک مثال  بیاورید
۱- همسفرگی ….
۲- شکار و شکارچی ….
۳- انگلی …
۴-رقابت ….

۷- آیا تنوع زیستی در یک بوم سازگان با اهمیت است؟

علوم هفتم زکریای رازی

علوم هشتم زکریای رازی

طراحی وب